Raspisan konkurs za upis na Pedagoški fakultet… Visokoškolska jedinica u Negotinu

KONKURS ZA UPIS NA PEDAGOŠKI FAKULTET
K O N K U R S

UNIVERZITET U NIŠU
PEDAGOŠKI FAKULTET U VRANjU
VISOKOŠKOLSKA JEDINICA U NEGOTINU

Negotin, Đorđa Stanojevića 15, Vranje, Partizanska 14
Tel. 019/547-395, Tel. 017/ 422-962; 421-633 www.pfvr.ni.ac.rs

Pedagoški fakultet u Vranju na Visoko školskoj jedinici u Negotinu u prvu godinu osnovnih akademskih studija u šk. 2017/2018. godini upisuje 40 studenata, i to:
Studijski program za obrazovanje učitelja(240 ESPB):
– 15 studenata čije se školovanje finansira iz budžeta;
– 25 samofinansirajućih studenata;
U skladu sa Odlukom Vlade RS, Pedagoški fakultet u Vranju može da upiše i tri studenta na teret budžeta i to: jednog sa invaliditetom, jednog pripadnika romske nacionalnosti i jednog državljanina RS koji je u šk. 2016/2017. godini završio školovanje u inostranstvu.

USLOVI UPISA:
U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija mogu se upisati kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
KONKURSNI ROKOVI:
Prijavljivanje kandidata je 21, 22. i 23. juna 2017. od 8 do 14 sati.
Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:
– diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
– svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole;
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.500,00 dinara na ž.r. 840-1244666-48Pedagoškog fakulteta u Vranju (svrha: za polaganje prijemnog ispita);
– biometrijsku ličnu kartu.
Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 60.000,00 dinara, sa mogućnošću plaćanja u više rata, a za strane državljane 1000 evra.
PRIJEMNI ISPITI:
Prijemni ispit za upis održaće se 30. juna 2017. godine po sledećoj dinamici:
– 10,00 – provera govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti prijavljenih kandidata,
– 11,00 – test iz Srpskog jezika i književnosti,
– 13,00 – test iz Opštih znanja i informisanosti.
Provera sklonosti i sposobnosti je eliminatornog karaktera. Kandidat koji ne zadovolji ne može pristupiti testiranju.
RANGIRANjE KANDIDATA:
Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.
Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.
REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA:
JEDINSTVENE RANG LISTE biće objavljene 3. jula 2017. godine u 12 sati.
PRAVO NA PRIGOVOR I ŽALBU:
Kandidat koji smatra da na Jedinstvenoj rang listi nije rangiran na način predviđen konkursom (nezadovoljan vrednovanjem prijemnog ispita), može podneti prigovor dekanu Fakulteta u roku od 24 sata od objavljivanja Jedinstvene rangliste. Dekan donosi odluku po prigovoru u roku od 24 sata od njegovog podnošenja. Nezadovoljan rešenjem, kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta u roku od 24 sata od prijema istog. Savet rešava po žalbi u roku od 2 dana od njenog prijema.
KONAČNE RANG LISTE biće objavljene10. jula 2017. god.
PRAVO NA UPIS:
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (status budžetskog studenta) ili studenta koji sam finansira studije (status samofinansirajućeg studenta) u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis kandidata.
Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji više od 50 bodova.
Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.
UPIS KANDIDATA obaviće se od 10. do 14. jula 2017. od 8 do 14 sati. Ako kandidat koji je ostvario pravo na upis ne izvrši upis u roku utvrđenom u konkursu umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema redosledu utvrđenom po Konačnoj rang listi.

Ostavite odgovor