Održane 7. i 8. sednica Skupštine grada Zaječara: Budžet, Osnivanja, likvidacije, imenovanja, cene komunalija i usluga

Nakon gotovo desetočasovnog zasedanja gradskog Parlamenta i 50 tačaka na dnevnom redu okončana je 7. po redu sednica Skupštine grada Zaječara, a nakon čega je usledila odmah i 8. sednica sa jednom tačkom na dnevnom redu. Na dnevnom redu sedme sednice pred odbornicima našlo se 39 tačaka , ali je usvajanje dopune od 11 tačaka osporeno od strane opozicije, te se odvijanje daljeg toka zasedanja odužilo. Obornici grada Zaječara usvojili su predlog Odluke o četvrtom dopunskom budžetu grada Zaječara za 2017. godinu, sa izmenama kadrovskog plana za istu godinu. Nacrtom usvojenim na poslednjoj sednici Gradskog veća, ovom odlukom ukupan budžet uvećava se za oko 5,5 miliona dinara. 

Saglasnost je data i na cenu grejanja, koja je ostala na prošlogodišnjem nivou. Na tu odluku primedbe je imao gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić. Doneta je i Odluka o izmenama poslovnika Skupštine grada Zaječara, o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave, kao i o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara, kojom se uređuje način i postupak davanja u zakup, određivanja visine zakupnine, kao i prava i obaveza u pogledu korišćenja poslovnih prostorija Grada Zaječara.

Gradonačelniku grada Zaječara, Bošku Ničiću, data je saglasnost da naloži Pravobranilaštvu grada Zaječara postupanje pred Upravnim sudom u svim postupcima u kojima je grad Zaječar protiv tuženika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a od koga se posebno zahteva da naloži povlačenje tužbi, odricanje od tužbenih zahteva, sklapanje sudskih poravnjanja i drugo, imajući u vidu mogućnost da se postigne Sporazum između „TF Fabrika Kablova“ DOO Zaječar i grada Zaječara.

Data je saglasnost JKP „Vodovod“ Zaječar da može da utvrdi cenu vode i odvođenja otpadnih voda prema kategorijama korisnika i to, za domaćinstva, osnovne i srednje škole, sportske, verske, polotičke i nevladine organizacije i Ustanove čiji je osnivač Grad Zaječar za korišćenje vode na javnim povrśinama po ceni od 82, 50 dinara po metru kubnom. Za ostale ustanove i druge organizacije čiji je osnivač Republika Srbija cena je 91, 00 dinara po metru kubnom, dok je za privredu 182, 00 dinara. Data je saglasnost Javno komunalno – stambenom preduzeću „Zaječar“ Zaječar radi utvrđivanja cenovnika za vanredne komunalne usluge za 19%, koja je neophodna da bi se zadržao kvalitet usluga i izvršilo ulaganje u kupovinu potrebne mehanizacije i primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

Zbog nepostojanja zakonskih uslova za obavljanje delatnosti ukinuta je Ustanova Centar za kulturu i turizam CEKIT, Pozorište Timočke krajine „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, a doneta je i Odluka o okončanju postupka likvidacije nad Ustanovom Gitarijada, Centrom za kulturu, Objedinjena naplata, kao i  o preuzimanju prava i obaveza preduzeća i ustanova u likvidaciji, Objedinjene naplate, Gradskog saobraćajnog preduzeća, Fondacije za podsticaj rađanja, Biznis incubator centra i Agencije za ruralni razvoj Grljan. Takođe, doneta je Odluka o izmeni odluke o pokretanju postupka likvidacije nad JP Urbanizam. Odbornici su doneli Odluku i o pokretanju stečajnog postupka nad Sportsko poslovnim centrom „Timok“ DOO Zaječar.
Tačka dnevnog reda koja nije usvojena je, tačka 19, a koja se odnosi na socijalnu zaštitu građana na teritoriji grada Zaječara, kojom je  predviđeno angažovanje ličnog pratioca deteta koji će biti dostupan detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju kome je potrebna podrška za zadovoljenje osnovnih potreba u svakodnevnom životu. Odluka nije doneta, jer ova tačka za sada nije predviđena budžetom. Takođe, odbijen je predlog odbornika, Miloša Stojadinovića, a radi se o Odluci o dodatnoj zaštiti porodilja na područiju Zaječara.
Doneta je Odluka o osnivanju Turističke organizacije grada Zaječara radi ostvarivanja opštih interesa građana garda Zaječara u oblasti turizma, Odluka o osnivanju JKP „Higijena Zaječar“ Zaječar radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i JKP „Održavanje“ Zaječar.

Milan Blagojević razrešen je dužnosti Urednika „Službenog lista grada Zaječara“ te je za istu poziciju imenovan Marko Minić diplomirani pravnik iz Zaječara. U Komisiju za stipendiranje studenata grada Zaječara imenovani su: Saša Matijević, Slađana Lilić, Mario Duljaj, Iva Đorđević, Milomir Ilijić, Srđan Rubežić. Za predsednika Komisije postavljen je prof. dr Srđan Žikić.

Zbog isteka mandata, dr Dejanu Krstiću potvrđen je prestanak funkcije vršioca dužnosti Narodnog muzeja „Zaječar“. Za direktora ove prestižne institucije imenovana je Maja Živić, diplomirani arheolog iz Zaječara.

Donete su Odluke o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora u sledećim školama: OŠ „Hajduk Veljko“ Zaječar, OŠ „Vuk Karadžić“ Veliki Izvor, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Salaš, u Ekonomsko – trgovinskoj školi, Tehničkoj školi i  Gimanziji.

Imenovani su predsednici i članovi Nadzornih odbora, JKSP „Zaječar“ Zaječar, JKP „Higijena Zaječar“ Zaječar, JKP „Vodovod“ Zaječar, JKP „Zaječarparking Zaječar.

Na samom kraju sedme sednice  usmenim putem, u obraćanju odbronicima, ostavku je podneo odbronik Vice Lalić, čime mu je i prestao mandat na mestu odbornika Skupštine grada Zaječara.

Nakon brojnih odborničkih pitanja, upućenih gradonačelniku Ničiću, dnevni red sedme sednice Skupštine grada Zaječara je iscrpljen, a nakon čega je saopšteno da će ubrzo biti održana i 8. sednice Skupštine grada Zaječara, na kojoj je dužnosti direktora Centra za socijalni rad „Zaječar“ razrešena Mira Andrijašević, zbog isteka mandata, a na njeno mesto imenovana je Mirjana Radivojević, diplomirani socijalni radnik iz Zaječara.

Ostavite odgovor