16. sednica Skupštine grada Zaječara 22. juna

U četvrtak, 22. juna u velikoj sali Skupštine grada Zaječara biće održana 16. sednica Skupštine grada.

Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

Dnevni red

 1. Pretres Predloga Odluke o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2023. godinu, sa izmenom Kadrovskog plana za 2023. godinu;
 2. Pretres Predloga Odluke o Završnom računu budžeta Grada Zaječara za 2022. godinu;
 3. Pretres Predloga Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Zaječara, javnim nadmetanjem;
 4. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja” Zaječar – u likvidaciji za 2022. godinu;
 5. Pretres Predloga Odluke o usvajanju Plana razvoja grada Zaječara za period od 2023. do 2029. godine;
 6. Pretres Predloga Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu;
 7. Pretres Predloga:
  a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar za 2022. godinu;
  b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2022. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar ;
  v) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar za 2022. godinu;
 8. Pretres Predloga Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar;
 9. Pretres Predloga Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar” Zaječar;
 10. Pretres Predloga:
  a) Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Apotekarske ustanove „Zaječar” iz Zaječara za 2022. godinu;
  b) Rešenja o usvajanju Izveštaja o Finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove „Zaječar” iz Zaječara za 2022. godinu;
  v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Apotekarske ustanove „Zaječar” iz Zaječara za 2023. godinu;
  g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Apotekarske ustanove „Zaječar” iz Zaječara za 2023. godinu;
 11. Pretres Predloga:
  a) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad „Zaječar” u Zaječaru za 2022. godinu;
  b) Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar” u Zaječaru za 2023. godinu;
 12. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva „Timočka Krajina” Zaječar;
 13. Pretres Predloga Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Zaječara;
 14. Pretres Predloga Rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije grada Zaječara;
 15. Odbornička pitanja.

Prethodni članci