Danas Dvadeseta sednica Skupštine opštine Negotin

Dvadeseta sednica Skupštine opštine Negotin biće održana danas u velikoj sali Skupštine opštine Negotin sa početkom u 10,00 časova.
D N E V N I R E D: Za sednicu predlažem sledeći

1. PRESTANAK MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE OPŠTINE NEGOTIN
2. ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI OPŠTINE NEGOTIN
3. ODLUKA O BUDžETU OPŠTINE NEGOTIN ZA 2016.GODINU
4. ODLUKA O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE NEGOTIN ZA 2015. GODINU
5. ODLUKA O DODELjIVANjU ISKLjUČIVOG PRAVA JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA NEGOTIN NA OBAVLjANjE DELATNOSTI PRUŽANjA USLUGA U 2016. GODINI
6. REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM POSLOVANjA I PROGRAMSKI BUDžET JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE OPŠTINE NEGOTIN, ZA PERIOD OD 01.01.2016.-31.12.2016.GODINE
7. REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA ZA 2016.GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI „BADNjEVO“ NEGOTIN SA FINANSIJSKIM PLANOM
8. REŠENjE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE „STEVAN MOKRANjAC“ NEGOTIN U NEGOTINU
9. REŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE „STEVAN MOKRANjAC“ NEGOTIN U NEGOTINU
10. REŠENjE O IZMENI REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ NEGOTIN.

SKUPŠTINA OPŠTINE NEGOTIN, dr med. Ljubisav Božilović, s.r. PREDSEDNIK,

Prethodni članci

Leave a Comment