Danas je održana 120. sednica Gradskog veća Skupštine grada Zaječara

U velikoj sali Skupštine grada Zaječara danas je održana 120. sednica Gradskog veća, kojom je predsedavao Boško Ničić gradonačelnik Zaječara.

Na sednici je usvojen Nacrt Odluke o Završnom računu budžeta grada Zaječara za 2023. godinu, Nacrt Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za zonu eksploatacije „Vlaška“ u KO Mali Izvor, Predlog Zaključka o upućivanju Skupštini grada Zaječara Predloga Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za zonu eksploatacije „Vlaška“ u KO Mali Izvor na ponovno razmatranje i usvajanje, Nacrt Odluke o pristupanju izradi I izmene i dopune Plana generalne regulacije grada Zaječara br.3 -Centar grada Zaječara, Nacrt Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje grada Zaječara za 2024. godinu, kao i Nacrt

Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Zaječar za 2024. godinu.Gradski većnici su zeleno svetlo dali i na Nacrt Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za 2023. godinu, Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za 2023. godinu, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar za 2023. godinu, na Nacrt Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2023. godinu, na Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2023. godinu, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2024. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2023. godinu, na Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2023. godinu, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2024. godinu, kao i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2024. godinu.

Na 120. sednici usvojen je i Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2024. do 31.03.2024. godine Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar, Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2024. do 31.03.2024. godine Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2024. do 31.03.2024. godine Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar, Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2024. do 31.03.2024. godine Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar, Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2024. do 31.03.2024. godine Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Zaječara u nazivu Sportskog udruženja „MMA Akademija Zaječar“, Nacrt Rešenja o razrešenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalno stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar, Nacrt Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Stručnog tima za davanje koncesije za linijski prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Zaječara, Nacrt Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Stručnog tima za sprovođenje postuka realizacije projekta Javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara, Nacrt Predloga Zaključka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava voda II reda na teritoriji grada Zaječara za 2024. godinu i Predlog Zaključka o utvrđivanju Predloga Plana kvaliteta vazduha grada Zaječara za period od 2024. do 2031. godine.

Info: zajecar.info

Prethodni članci