Danas je održana 138. sednica Gradskog veća grada Zaječara

Na sednici je usvojen Nacrt Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom „Zaječar 1“, Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara, kao i Nacrt Odluke o izmeni Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama.
Većnici su dali saglasnost i na Odluku o izmeni Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara, na Rešenje o poveravanju objekata javne namene Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod“ Zaječar, kao i na Rešenje o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima.
Usvojen je i Nacrt Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, bez naknade, radi izgradnje ulice Cvetka Cakovića u Zaječaru, Nacrt Odluke o konverziji potraživanja Grada Zaječara u udeo Grada Zaječara u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida „Zaštitna radionica“ D.O.O. Beograd, Nacrt Odluke o uniformi i oznakama komunalnih milicionara, Odluka o boji i načinu označavanja vozila i opreme komunalne milicije.
Većnici su dali zeleno svetlo na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar za 2019. godinu, na Nacrt Rešenja o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar – u likvidaciji, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Zaječarparking“ Zaječar na Cenovnik na redovnom održavanju puteva, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar za 2019. godinu, Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj za 2019. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar, kao i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar za 2019. godinu.
Usvojen je i Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Zdravstvene ustanove Apoteka “ Zaječar“ Zaječar za 2019. godinu, Rešenja o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Apoteka “ Zaječar“ Zaječar za 2019. godinu, Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Apoteka“ Zaječar“ Zaječar za 2020. godinu, Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zdravstvene ustanove Apoteka“ Zaječar“ Zaječar za 2020. godinu.
Većnici su dali saglasnost i na Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu, Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole Zaječar, Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru, Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar, Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar.
Danas je na sednici veća usvojen i Predlog Rešenja o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara za 2020. godinu i Predlog Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta grada Zaječara za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja za 2020. godinu.
Usvojen je i Predlog Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine, kao i Predlog Rešenja o davanju na korišćenje vozila Gradske uprave grada Zaječara Javnom komunalnom preduzeću „Zaječarparking“ Zaječar.
Većnici su dali zeleno svetlo i na Predlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o regulisanju načina izmirenja dela obaveze Grada Zaječara prema JKSP „Zaječar“ Zaječar kao i na Predlog Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara (u Nikoličevu).

Izvor:zajecar.info

Prethodni članci