Grad Zaječar raspisao konurs za dodelu materijala i/ili opreme u okviru projekta „Kad žene vode – faza II“

Grad Zaječar je raspisao konurs za dodelu materijala i/ili opreme u okviru projekta „Kad žene vode – faza II“.

Ovaj projekat podržan je od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), a u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, faza II“, koji finansira Evropska unija.

PREDMET KONKURSA

Konkursom se uređuju uslovi, način i kriterijumi za dodelu materijala i/ili opreme u okviru projekta „Kad žene vode – faza II“ u 2022. godini.

Nabavka materijala i/ili opreme je usmerena kroz Opšti cilj 3. Unapređenje aktivnosti grada Zaječara usmerenih ka ekonomskom osnaživanju žena koji predviđa ekonomske inicijative preduzetnica podržane od strane grada Zaječara i broj programa namenjenih ekonomskom osnaživanju žena Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti grada Zaječara za period od 2021-2024. godine. Dodeljeni materijal i/ili oprema imaju za cilj unapređenje i razvoj seoskog turizma i obezbeđenje kvalitetnih ugostiteljskih usluga u seoskim turističkim domaćinstvima i poljoprivrednim gazdinstvima ili ugostiteljskom objektu domaće radinosti na teritoriji grada Zaječara, a samim tim i unapređenje ruralne ekonomije i kvaliteta života na seoskom području.

Konkurs je otvoren od 22.11.2022. godine do 30.11.2022. godine.

PODNOSITELjKE PRIJAVA

Ciljna grupa za dodelu materijala i/ili opreme su žene koje žive na selu, koje su bile uključene u projekat „Kad žene vode“ i „Kad žene vode – faza II“, koje su prošle edukacije u sklopu projekta i koje su vlasnice ili članice postojećeg poljoprivrednog/turističkog gazdinstva ili će tek pokrenuti sopstveni biznis.

Za realizaciju projekta „Kad žene vode-faza II“ planirana je dodela namenskih bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 500.000 dinara.

Od minimum 20.000 dinara do maksimum 150.000 dinara.

Podnositeljka prijave na konkurs za dodelu materijala i/ili opreme, koja ispunjava uslove propisane ovim Pravilnikom ima pravo na dodelu materijala i/ili opreme u iznosu do 100% od vrednosti odobrenih aktivnosti u okviru biznis plana, a koje su od strane Komisije rangirane na bodovnoj listi.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti.

  • Prijave se predaju:

-uslužnom centru Gradske uprave grada Zaječara ili

-poštom na adresu: Gradska uprava grada Zaječara – Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, Trg Oslobođenja broj 1, 19000 Zaječar.

Koverat na prednjoj strani treba da sadrži naznaku: PRIJAVA ZA DODELU MATERIJALA I/ILI OPREME U OKVIRU PROJEKTA „KAD ŽENE VODE – FAZA II“, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnositeljke prijave sa naznakom NE OTVARATI.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Konkurs će biti objavljen na internet stranici grada Zaječara: www.zajecar.info i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Zaječara.

Opširnije o konkursu na: www.zajecar.info.

Prethodni članci