Grad Zaječar sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju Dečijeg odeljenja

Juče je grad Zaječar, sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS, raspisao javnu nabavku za rekonstrukciju zdravstvenog objekta – DEČIJE ODELjENjE (Po+P+3+Pk), dogradnju aneksa (P+0) /Dečijeg dispanzera/ i nadgradnju do spratnosti Po+P+4, u okviru kompleksa Zdravstvenog centra Zaječar. Ovo je prva faza u rekonstrukciji kompletnog ZC Zaječar koja će se obaviti do 2025.godine. Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg objekta Dečijeg odeljenja Zdravstevnog centra Zaječar sa Dečijim dispanzerom. Procenjena vrednost javne nabavke je 319.541.634,53 dinara (bez PDV-a) to jest 383.449.961- dinara (sa PDV-om). Rok za podnošenje ponuda zainteresovanih izvođača radova je 23.03.2022. do 12 časova.

Postojeći objekat sastoji se iz tri celine: 1) glavni objekat spratnosti Po+P+3+Pk, 2) aneks u funkciji glavnogulaza spratnosti P+0 sa severozapadne strane glavnog objekta i 3) aneks za potrebe skenera spratnosti P+0, sa istočne strane glavnog objekta. Sve celine imaju posebne ulaze, dok su u slučaju novoprojektovanog aneksa projektnim rešenjem planirana 4 ulaza. Ukupna bruto površina svih delova postojećeg objekta je 2178,83m.

Novoprojektovanim rešenjem predviđena je horizontalna dogradnja novog aneksa spratnosti P (Dečiji dispanzer), kao i vertikalna dogradnja (pretvaranje potkrovlja u veći korisni prostor), pa bi spratnost objekta novoprojektovanog stanja bila Po+P+4. Prethodno opisane celine 2) i 3) projektom su predviđene za rušenje i ponovnu izgradnju u identičnim gabaritima (usled lošeg zatečenog stanja konstrukcije), pa neće biti tretirane kao dogradnja, već kao delovi objekta koji podležu rekonstrukciji. Ukupna bruto površina objekta sa dogradnjama (novi aneks i potkrovlje) je 2954,32m. Maksimalna visina objekta iznosi 17,92 m u odnosu na kotu poda prizemlja.

Novoprojektovani aneks objekta spratnosti P dograđuje se sa istočne strane postojećeg objekta. Prizemni novoprojektovani aneks je bruto površine 557,00m. Namena aneksa je dečiji dispanzer i sastoji se iz četiri celine: deo za školsku bolesnu decu, deo za predškolsku bolesnu decu, savetovalište za školsku decu (zdravi pacijenti), savetovalište za predškolsku decu (zdravi pacijenti).

Ove četiri celine imaju zasebne ulaze pa su korisnici (pacijenti) u potpunosti odvojeni. Svaka od četiri celine projektovana je tako da sadrži sve neophodne prostorije za nesmetano funkcionisanje: sanitarne prostorije zadovoljavajućeg kapaciteta uključujući i toalete za osobe sa posebnim potrebama, ambulante, čekaonice, sanitarne prostorije za održavanje higijene unutar objekta, adekvatno pozicionirane i dimenzionisane horizontalne komunikacije. U centralnom delu objekta nalaze se sanitarne prostorije, garderobe i kartoteke za ceo aneks i dostupne su samo zaposlenim licima.

Izvor: zajecar.info

Prethodni članci