Na 14. sednici Skupštine grada Zaječara usvojeno tridesetak odluka

U velikoj sali Gradske uprave Zaječar, održana je 14. sednica lokalnog parlamenta, a na dnevnom redu našle su se 32 tačke, o kojima su odbornici lokalnog parlamenta raspravljali. 

Odbornici Skupštine grada Zaječara izglasali su Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2022. godinu; Predlog Odluke o otpisu potraživanja grada Zaječara prema preduzeću Akcionarsko društvo „Ikarbus“ fabrika autobusa i specijalnih vozila Beograd; Predlog Odluke o pokretanju postupka poveravanja obavljanja komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara; Predlog Rešenja o imenovanju Stručnog tima za davanje koncesije za linijski prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Zaječara.

Na 14. sednici Skupštine grada Zaječara usvojeno tridesetak odluka
Boško Ničić – gradonačelnik Zaječara

„Trudićemo se da pooštrimo maksimalno kriterijume, uslove, da poboljšamo kvalitet prevoza, da osavremenimo usluge, da omogućimo i kroz sam tender praćenje autobusa, praćenje prodaje karata. Imaćemo mnogo redovnije i tačnije dolazak autobusa na autobuska stajališta, a na nekim prvo gradskim, a kasnije i na drugim autobuskim stajalištima uvedemo sistem najavljivanja dolaska sledećeg autobusa“, poručio je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

Na 14. sednici Skupštine grada Zaječara usvojeno tridesetak odluka
Uglješa Đuričković – odbornik u Skupštini grada Zaječara

„Nama sada prevoz vrši ‘Nikolić prevoz’ koji plaćamo 175 miliona dinara iz lokalnog budžeta. To je otprilike desetina budžeta grada. To je veliki novac, i ako mi nemamo kriterijume trenutno po kojima smo izabrali ‘Nikolić prevoz’ da vrši tu svoju obavezu prema građanima Zaječara, onda smo mi u problemu“, kazao je Uglješa Đuričković, odbornik „ZAokret“-a.

Zeleno svetlo dato je i na Pretres Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja sredstava u javnoj svojini od JP „Direkcija za izgradnju“ Zaječar na Grad Zaječar; Pretres Predloga Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe; Pretres Predloga Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2023. godinu; Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu; Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu.

Odbornici su izglasali i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru; Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada za 2023. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, kao i Finansijski plan za 2023. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru.

Izglasan je i Pretres Predloga: Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2022. godine; Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2023. godinu Turističke organizacije grada Zaječara; Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara za 2022. godinu; Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije grada Zaječara za 2023. godinu; Pretres Predloga Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Zaječara.

Na sednici lokalnog parlamenta pozitivno je izglasan i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Narodnog muzeja “Zaječar“ u Zaječaru; Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja “Zaječar“ za 2022. godinu; Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja “Zaječar“ za 2023. godinu.

Na 14. sednici Skupštine grada Zaječara usvojeno tridesetak odluka
Na 14. sednici Skupštine grada Zaječara usvojeno tridesetak odluka

Odbornici su izglasali i Pretres Predloga: Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar za 2023. godinu;
b) Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar; Pretres Predloga Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru.

Na sednici je izglasan i Predlog Odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa grada Zaječara za 2023. i 2024. godinu u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o traženju prethodne saglasnosti Skupštine grada Zaječara za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar; Predlog Rešenja o imenovanju glavnog urbaniste Grada Zaječara; Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za planove grada Zaječara; Predlog Rešenja o izmenama Rešenja o obrazovanju Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica; Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar; Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalno -stambenog preduzeća “Zaječar“ Zaječar; Predlog Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru; Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora predškolske ustanove „Đulići“ u Zaječaru; Predlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja; Predlog Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i nadzornog odbora Apotekarske ustanove „Zaječar“ u Zaječaru; Predlog Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Zaječara.

Na dnevnom redu ove sednice našla su se i odbornička pitanja.

Prethodni članci