Objavljena rang lista kandidata za instruktore koji se pozivaji na testiranje i razgovor u Zaječaru

Popisna komisija grada Zaječara u sprovođenju aktivnosti na realizaciji Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine objavljuje Rang listu kandidata za instruktore koji se pozivaju na testiranje i razgovor.

Termini testiranja i predaje dokumentacije mogu se naći u dokumentu.

Svi kandidati koji su pozvani na testiranje i razgovor, dužni su da popisnoj komisiji predaju sledeću dokumentciju:

 • fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ili fotokopiju pasoša;
 • fotokopiju diplome ili potvrde obrazovne ustanove o stečenoj stručnoj spremi i original na uvid;
 • uverenje o nekažnjavanju (izdaje MUP – ne starije od 6 meseci);
 • uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pokrenuta istraga (izdaju osnovni sudovi – ne starije od 6 meseci);
 • Napomena: ukoliko je kandidat podneo zahtev za izdavanje uverenja (MUP-u i/ili sudu) ali još uvek nije dobio dokument, dužan je da priloži dokaz o podnetom zahtevu, a uverenje može dostaviti komisiji naknadno – pre početka obuke.

Nezaposleni kandidati, pored navedene dokumentacije donose i:

 • potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje kojom se dokazuje da je kandidat u trenutku prijave na njihovoj evidenciji (potvrdu je potrebno izvaditi nakon popunjavanja elektronske prijave ili najkasnije do dana predaje dokumentacije), ili
 • potvrdu iz nadležne filijale fonda PIO da kandidatu u trenutku prijave ne teče staž osiguranja. Ovu potvrdu donose studenti i druga lica koja nisu radno angažovana i nisu prijavljena Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Starosni penzioneri donose:

 • fotokopiju poslednjeg penzionog čeka, ili
 • fotokopiju rešenja o penziji.

Zaposleni sa nepunim radnim vremenom donose:

 • fotokopiju važećeg ugovora ili potvrdu poslodavca o zaposlenju (sa navedenom dužinom radnog vremena).

Zaposleni sa punim radnim vremenom donose:

 • fotokopiju važećeg ugovora ili potvrdu poslodavca o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom.
 • Napomena: Sva lica zaposlena u autonomnoj pokrajini ili jedinicama lokalne samouprave u obavezi su da pribave Saglasnost poslodavca za dodatni rad van radnog vremena kod drugog poslodavca i prilikom potpisivanja ugovora istu dostave u originalu.

Ukoliko je kandidat u momentu prijave bio radno angažovan po osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova koji ističe najkasnije do 15. avgusta 2022. godine, potrebno je da prilikom dolaska na testiranje i razgovor donese fotokopiju važećeg ugovora, a najkasnije do 20. avgusta 2022. godine dostavi potvrdu od Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO fonda da je nezaposlen, odnosno da je prestao da mu teče staž osiguranja.

Ako se uvidom u dokumentaciju ustanovi da je kandidat u prijavi naveo netačne podatke, broj bodova će biti korigovan i kandidat će ponovo biti rangiran. U slučaju da je ostvario manji broj bodova od kandidata koji je rangiran kao poslednji na spisku kandidata pozvanih na testiranje i razgovor, kandidat može biti isključen iz daljeg izbornog postupka.

Ukoliko kandidat do termina koji je komisija odredila ne preda traženu dokumentaciju ili se uvidom u tražena dokumenta ustanovi da ne ispunjava predviđene opšte uslove, isključuje se iz daljeg izbornog postupka.

Ukoliko se u predviđenom terminu kandidat ne javi popisnoj komisiji smatraće se da je odustao od rada u Popisu.

Nakon isteka roka za podnošenje dokumentacije, u slučaju da se ne prijavi potreban broj kandidata, popisna komisija do ispunjenja potrebne kvote (za obuku) poziva kandidate koji su „ispod crte“ na testiranje i razgovor.

Napomena: Ne može se „preko reda“ pozvati kandidat sa manjim brojem bodova ukoliko na rang-listi postoje kandidati koji su ostvarili veći broj bodova, izuzev u situaciji kada su bolje rangirani kandidati odustali ili su im bodovi oduzeti nakon provere podataka. Takođe, ne može se pozvati kandidat koji nije popunio elektronsku prijavu za učešće u Popisu, odnosno lice koje se ne nalazi na rang-listi.

Popisna komisija je dužna da kompletnu konkursnu dokumentaciju čuva do završetka Popisa i da sa njom postupa u skladu sa dodatnim uputstvima Zavoda.

Prethodni članci