Održana 49. sednica Gradskog veća u Zaječaru

49. sednica Gradskog veća grada Zaječara

Danas je u sali Skupštine grada Zaječara održana 49. sednica Gradskog veća.

Sednicom je predsedavao predsednik Gradskog veća i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

Gradski većnici su usvojili Nacrt Odluke o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2022. godinu, sa izmenom Kadrovskog plana za 2022. godinu.

„Potrebno je uvećanje budžeta za 23 miliona 58 hiljada dinara, zbog učešća grada u projektima, Škole za osnovno i srednje obrazovanje ’Jelena Majstorović’ – za energetsku sanaciju, kao i za renoviranje i digitalizaciju vrtića ’Đurđevak’”, rekla je načelnica Odeljenja za finansije Valentina Đuričić.

Takođe, usvojen je i Nacrt Odluke o uslovima zaštite, načinu podizanja, održavanja i obnove narušenih javnih zelenih površina kao i Nacrt Odluke o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje komunalne delatnosti proizvodnje toplotne energije na teritoriji grada Zaječara.

Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na teritoriji grada Zaječara, na Nacrt Odluke o dopuni Odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara, na Nacrt Odluke o kanalizaciji, kao i na Nacrt Odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara.

Na 49. sednici Gradskog veća usvojen je i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Matične biblioteke „Svetozar Marković” Zaječar, Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju sa izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar za 2021. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka po godišnjem izveštaju za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar, Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar” Zaječar za period 01.01.2021.–31.12.2021. godine i korigovanih finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar” Zaječar za 2021. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar” Zaječar za 2021. godinu i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar” Zaječar za 2022. godinu.

Gradski većnici su usvojili i Nacrt Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Zaječar, Rešenja o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj za 2021. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Zaječar, Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Zaječar za 2021. godinu.

Usvojeni su i nacrti rešenja o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar” Zaječar za 2021. godinu, Rešenja o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar” Zaječar za 2021. godinu, Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar” za 2021.godinu, Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću „Zaječar” u Zaječaru na cenovnik usluga redovnog izvoženja smeća u Zaječaru, Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću „Zaječar” Zaječar na cenovnik vanrednih komunalnih usluga sa cenom izvoženja smeća sa teritorija sela u kojima je ustanovljen organizovan sistem izvoženja smeća, Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću „Zaječar” u Zaječaru na cenu toplotne energije, Nacrt Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, Nacrt Pravilnika o uslovima za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za privremeno isključenje sa sistema grejanja, kao i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Zahtev za umanjenje propisane temperature u grejanom prostoru korisnika za jedan stepen u grejnoj sezoni 2022/2023.godine Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar”.

Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Odluke o obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar za 2022. godinu, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju” Zaječar – u likvidaciji, na Nacrt Rešenja o prestanku funkcije i imenovanju direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović” u Zaječaru, na Nacrt Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Zaječar, kao i na Predlog Programa rada Saveta za bezbednost saobraćaja grada Zaječara za 2022. godinu.

Gradski većnici su usvojili i Predlog Zaključka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta na kp. br. 5834/61 KO Zaječar, u Zaječaru, u ul. Đure Đakovića, u javnu svojinu grada Zaječara, putem razmene neposrednom pogodbom, kao i Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, putem razmene neposrednom pogodbom.

Na dnevnom redu sednici našao se i Predlog Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju javnih parkirališta u gradu Zaječaru, Predlog Rešenja o odobravanju sredstava iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2022. godini i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu programa u segmentu Sportsko-rekreativne manifestacije, Sportsko leto za potrebe održavanja 3×3 turnira u basketu u Zaječaru, koji će Sportski savez Grada Zaječara organizovati u saradnji sa Nacionalnim sportskim savezom.

Na današnjoj sednici usvojena je i Naredba o merama smanjenja potrošnje električne i toplotne energije u Gradskoj upravi Grada Zaječara, Javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad Zaječar, i osnovnim i srednjim školama.

Prethodni članci