Održana IV sednica Skupštine grada Zaječara

Na IV sednici Skupštine grada Zaječara koja je održana danas u sali ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u Zaječaru na dnevnom redu se našlo 22 tačke. Među najvažnijim tačkama bila je Odluka o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2021. godinu, kao i Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine, koje su većinom glasova odbornici lokalnog parlamenta usvojili. Najnovijim rebalansom budžet grada Zaječara uvećava se za 136.867.000 dinara i iznosi na osnovu svih izvora finansiranja 2.530.961.000 dinara.

Na sednici usvojeno je i Rešenje o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja” Zaječar – u likvidaciji za 2020. godinu, usvojena je Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti Grada Zaječara za period 2021–2024. godine, kao i Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Zaječara, kao i Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za zonu eksploatacije „Vlaška” u KO Mali Izvor.

Dato je zeleno svetlo i na Predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti – objekta br. 4 koji se nalazi na delovima kp. br. 5834/5,5829/52 i 8474/2 sve u KO Zaječar, u ul. Đure Đakovića u Zaječaru, iz javne svojine Grada Zaječara, prikupljanjem ponuda, i na Predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti – dela zgrade poslovnih usluga u Zaječaru, na kp. br. 9664/10 KO Zaječar, iz javne svojine grada Zaječara, neposrednom pogodbom.

Odbornici su usvojili i i Godišnji izveštaj o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” za 2020. godinu, Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za prošlu godinu, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti ovog javnog preduzeća.

Usvojeno je i Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju sa izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar za 2020. godinu, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka ovog javnog preduzeća za prošlu godinu, Rešenje o usvajanju izveštaja o poslovanju i Rešenje o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar” za prošlu godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu Plana i programa poslovanja ovog javnog preduzeća.

Usvojeni su i Izveštaj o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Higijena” Zaječar za 2020. godinu, Odluka o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća „Higijena” Zaječar za prethodnu godinu i Statut ovog javnog preduzeća.

Na sednici lokalnog parlamenta usvojen je i Godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem ovlašćenog revizora na Finansijski izveštaj za 2020. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Zaječar i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka ovog preduzeća za prošlu godinu, kao i Izveštaj o radu i poslovanju Apotekarske ustanove “Zaječar” za 2020. godinu, Rešenje o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju ove ustanove za prošlu godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Apotekarske ustanove “Zaječar” za 2021. godinu i Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Apotekarske ustanove “Zaječar” za ovu godinu.

Članovi lokalnog parlamenta usvojili su i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2021. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar”, kao i Predlog Rešenja o određivanju mrtvozornika grada Zaječara.

Odbornici su izglasali i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na prvu dopunu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu Turističke organizacije grada Zaječara i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Narodnog muzeja „Zaječar”.

Prethodni članci