Održana konstitutivna sednica Saveta za mlade grada Zaječara

Održana je konstitutivna sednica Saveta za mlade grada Zaječara, na kojoj je usvojen Poslovnik o radu i Formular inicijative koju mladi mogu podneti Savetu.

Zadaci Saveta su iniciranje i učestvovanje u izradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenja slobodnog vremena, povećanja zaposlenosti, informisanja, aktivnog učešća, obezbeđivanju jednakih šansi, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta, pristupa pravima, održivog razvoja i životne sredine i drugim oblastima od značaja za mlade.

Takođe, zadatak Saveta je i da učestvuje u izradi posebnih lokalnih akcionih planova i programa u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom za mlade, da prati ostvarivanje akcionih planova i programa za mlade i lokalne omladinske politike, da donosi zaključke i davanje mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti i obaveštavanja organa grada o tome, da usvaja godišnje i periodične izveštaja o ostvarivanju lokalne omladinske politike i lokalnih akcionih planova i programa za mlade.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci