Prijavitе sе: Raspisan Javni konkurs za izbor članova radnog tеla za praćеnjе sprovođеnja Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zajеčara

Danas je raspisan Javni konkurs za izbor članova radnog tela za praćenje sprovođenja lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara.
Pozivaju se građani sa teritorije grada Zaječara da dostave prijave za članstvo u Radno telo grada Zaječara, a svaki kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:
1) da ima prebivalište na teritoriji Grada Zaječara;(Potvrda PU Zaječar)
2) da nije osuđivan, odnosno da nije okrivljen za krivična dela korupcije ili prekršaje iz oblasti sprečavanja korupcije; (Potvrda nadležnog suda)
3) da nije nosilac funkcije u političkoj stranci; ( dokazuju izjavom kandidata, datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću)
4) da nije javni funkcioner, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija; ( dokazuju izjavom kandidata, datom od punom materijalnom i krivičnom odgovornošću)
5) da nije zaposlen ili radno angažovan u organima i službama Grada Zaječara; (dokazuju izjavom kandidata, datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću)
6) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama. (diploma)
Kandidati za članstvo u Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Zaječara treba da dostave Komisiji sledeće:
1. Popunjen formular prijave – preuzeti sa zvanične prezentacije grada Zaječara;
2. Izjavu o iskustvu kandidata za člana Radnog tela – preuzeti sa zvanične prezentacije grada Zaječara;
3. Izjave i potvrde navedene u uslovima konkursa;
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Gradske uprave grada Zaječara, ul. Trg oslobođenja br. 1, 19 000 Zaječar, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za izbor kandidata za članove Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana – NE OTVARATI
Javni konkurs je otvoren 21 (dvadeset jedan dan), od 13.11.2019. do 03.12.2019.godine. Rok za podnošenje prijava počinje da teče prvog narednog dana od dana objavljivanja teksta javnog konkursa na zvaničnoj internet prezentaciji grada Zaječara. Nepotpune, neblagovremene i prijave koje nisu dostavljene na navedeni način neće biti pregledane i vrednovane.
Dodatne informacije zainteresovani mogu da dobiju od sekretara Komisije, Tanje Rangelov, diplomirane pravnice, na broj telefona 019/444-600 lok.134 i na elektronsku adresu: tanja.rangelov@zajecar.info
Vrednovanje i rangiranje kandidata za članove Radnog tela, koji ispunjavaju navedene uslove, vrši se na osnovu ocene njihove stručne osposobljenosti i znanja, primenom sledećih kriterijuma:
1) Iskustvo na poslovima koji su povezani sa predlaganjem ili pripremom ili praćenjem javnih politika na nivou jedinice lokalne samouprave, jedinice teritorijalne autonomije ili Republike,- vrednuje se ocenom od 0 do 3;
2) Iskustvo na poslovima koji su povezani sa oblašću sprečavanja korupcije ili srodnim oblastima (nadzorom nad javnim finansijama ili dostupnošću informacija od javnog značaja) -vrednuje se ocenom od 0 do 3;
3) Znanje iz oblasti sistema lokalne samouprave i sprečavanja korupcije – vrednuje se ocenom od 0 do 3;
4) Predlog za unapređenje sprečavanja i suzbijanja korupcije na lokalnom nivou, na osnovu Lokalnog antikorupcijskog plana – vrednuje se ocenom od 0 do 3.
Kandidat se može upoznati sa postupkom vrednovanja i rangiranja kandidata u Pravilniku o uslovima, kriterijumima i postupku sprovođenja janog konkursa za izbor članova Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana koji se nalazi internet prezentaciji grada Zaječara. http://www.zajecar.info/files/document/2019/11/Pravilnik_o_uslovima_i_kriterijumima_za_izbor_clanova_RT_za_pracenje_sprovodjenja_LAP.pdf

Izvor: zajecar.info

Prethodni članci