Restoran na hipodromu traži novog vlasnika

Sportsko poslovni centar Timok doo, objavljuje oglas za izdavanje u zakup objekta putem prikupljanja zatvorenih ponuda. Restoran na hipodromu, početna cena mesečnog zakupa je 44.000 dinara bez PDV, period zakupa je godinu dana. Podnosioci ponuda su dužni da uplate depozit u iznosu od 20% od početne cene na račun 170-30020610000-89, zakupnina se plaća do 5-og u mesecu za prethodni mesec.
Uslovi oglasa:
Pravo učešća imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti u skladu sa zakonom.
Prijavljivanje na oglas se vrši dostavljanjem ličnih podataka u zatvorenoj koverti i to:
– Izvod iz APR-a
– Ponuđenu cenu otkupa ne manju od početne
– dokaz o uplati depozita
– podnosioci ponuda mogu biti samo pravna lica koja nemaju nikakva dugovanja prema SPC Timok doo.
Ponuda za učešće na oglas se podnosi u pismenoj formi, u propisano zatvorenoj koverti sa naznakom: Ponuda za zakup restorana na hipodromu – Ne otvaraj. Zatvorene ponude dostavljati u prostorijama sportske hale do 3.3.2017 na adresi: SPC Timok doo, Park šuma Kraljevica bb,  Zaječar. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog radnog dana od 8-15 časova. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena zakupa. U slučaju da je ponuđen isti iznos  zakupa, zakupac će biti ponuđač sa licitiranom višom cenom. Licitacioni krug iznosi 5 000,00 dinara. Otvaranje i utvrđivanje najpovoljnijeg ponuđača obaviće se komisijski dana 7.3.2017 u 12 časova u prostorijama sportske hale. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/432-329, 064/833-43-43 ilii lično u prostorijama sportske hale.

Prethodni članci

Leave a Comment