U Zaječaru raspisan javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu pomoći u ogrevu za izbegla i interno raseljena lica

Na osnovu Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći izbeglim i interno raseljenim licima, Komisija za izbor korisnika za dobijanje jednokratne pomoći u ogrevu namenjene izbeglim i interno raseljenim licima u Gradu Zaječaru, raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje zahteva za dodelu pomoći.

Pravo na ovu pomoć mogu da ostvare lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da imaju izbeglički status;
 • da su registrovana kao interno raseljena lica i da imaju boravište na teritoriji Grada Zaječara.

Pomoć se odobrava kao pomoć u ogrevu sa prevozom u maksimalnom ioznosu do 35 hiljada dinara po porodici.

Namena o dodeli pomoći u ogrevu iz stava 1. je obezbeđenje osnovnih potreba u vidu ogreva za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica.

Pravo na pomoć u ogrevu imaju svi podnosioci zahteva, pod jednakim uslovima, a prema uslovima i kriterijumima i redu prvenstva utvrđenim Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći.

Postupak za dodelu pomoći sprovodi Komisija, na osnovu podnetnog zahteva i dokumentacije.Proveru zahteva vrši povernik za izbeglice uvidom u dokumentaciju

Ukoliko se pojave novi i važni elementi vezani za prethodno donetu odluku, Komisija zadržava pravo na ponovno razmatranje donete odluke.

Uz zahtev za dodelu pomoći u ogrevu, koji se podnosi Gradu, podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze: fotokopiju izbegličke legitimaciju za sebe i članove porodičnog domaćinstva; fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica za sebe i članove porodičnog domaćinstva sa dokazom o boravištu, potvrdom o boravištu(važeća); potvrda o redovnom školovanju iz škole za decu učenike i potvrda o redovnom studiranju za studente; potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini zarade, potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, ček od penzije ili drugi odgovarajući dokument o visini primanja podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva za mesec avgust, izjava da nema prihode (overena kod Notara), itd.; izveštaj lekara (ne stariji od godinu dana) ili rešenje za dokazivanje trudnoće, zdravstvenog stanja ( teška hronična obolenja ) i/ili rešenje o utvrđivanju invalidnosti podnosioca zahteva ili članova njegovog porodičnog domaćinstva.

Za ženu nosioca porodičnog domaćinstva i samohranog roditelja, prilaže se potvrda o smrti bračnog druga; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva i rešenje o razvodu braka; u slučaju porodičnog domaćinstva samohranog roditelja isti daje izjavu overenu u opštinskom organu uprave ili sudu da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu; -žrtve seksualnog/porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj centra za socijalni rad.

Zahtevi koji su neblagovremeni, nepotpuni i podneti od strane neovlašćenog lica, Komisija neće razmatrati. Dokazi iz stava 1.alineje. Do 8. ovog člana podnose se u fotokopiji, a Komisija ima pravo da od podnosioca zahteva na uvid originalna dokumenta.

Komisija donosi odluke o dodeljivanju pomoći, na osnovu reda prvenstva, sačinjenog prema sledećim kriterijumima:

 • domaćinstva bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima ( do 50% prosečne neto plate u Republici za mesec jun koja iznosi 85.539,00 dinara ), ili primaoci NSP-a;
  bolesni članovi domaćinstva ( teška hronična obolenja ), članovi domaćinstva sa posebnim potrebama;
 • domaćinstva sa članom ( detetom i dr. ) telesnim invalidnim;
 • domaćinstvo sa članom ometenim u razvoju;
 • domaćinstvo sa psihički obolelim članom porodice;
 • žrtve seksualnog/porodičnog nasilja, žena nosilac domaćinstva
  domaćinstva samohranih roditelja sa detetom/decom do 15 godina ili studentom/ studentima do 26 godina.

Komisija usvaja Odluku o listi korisnika pomoći u ogrevu koja se objavljuje na oglasnoj tabli grada Zaječara.Na osnovu Odluke Grad Zaječar dodeljuje korisniku pomoć u ogrevu.

Rok za podnošenja zahteva je osam dana od dana objavljivanja Oglasa (15. septembar).

Prijave za Javni poziv, sa potrebnom dokumentecijom, podnose se lično Gradski Informativno -uslužni centar Grada Zaječara ili preporučenom poštom na adresu: ”Jednokratna pomoć u ogrevu”, Gradska uprava grada Zaječara, Povereništvo za izbeglice, Trg Oslobođenja br. 1, 19000 Zaječar.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci