Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Zaječara

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Zaječara izložen je u sedištu Gradske uprave grada Zaječara, ul. Trg oslobođenja br. 1 u kancelariji broj 60 (zgrada u dvorištu).

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Zaječara mogu podneti Gradskoj upravi u vremenu od 07:30 do 20:00 svakog radnog dana i u neradne dane od 07:30 do 15:30 časova, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska, 18. marta 2022. godine.

Posebno se pozivaju lica koja će do 3. aprila 2022. godine steći punoletstvo (uključujući i interno raseljena lica), da izvrše uvid u birački spisak i traže upis, uz prilaganje potrebnih dokaza.

Od proglašenja kandidata, pravo na uvid i podnošenje zahteva za izmenu biračkog spiska ima i kandidat ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građani mogu od raspisivanja izbora za predsednika Republike Srbije, a najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, 12. marta 2022. godine, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji grada Zaječara (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka.

U istom roku birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu, preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za predsednika Republike Srbije glasati u inostranstvu.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške gradske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste, dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Prethodni članci