Boljevac: OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora u Boljevcu javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 16. Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i načinu raspolaganja stvarima u svojini opštine Boljevac („Službeni list opštine Boljevac“, br. 15/2012, 17/2012, 18/2012, 2/2013, 3/2013, 8/2014, 25/2015, 11/2017, 26/2017 i 29/2017) i Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora u Boljevcu javnim nadmetanjem br. 06-5/2018-II/12.1 od 25.01.2018. godine, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora u Boljevcu javnim nadmetanjem, objavljuje O G L A S za davanje u zakup poslovnog prostora u Boljevcu javnim nadmetanjem
I Objavljuje se oglas za davanje u zakup poslovnog prostora u ulici Kralja Aleksandra u Boljevcu, koji se nalazi na KP. br. 257, ukupne površine 298,09 m2 ( u zgradi br. 3 posl. prostor pov. 203,89 m2 i u zgradi br. 4. posl. prostor pov. 94,20 m2) , upisan u List nepokretnosti br. 6 KO Boljevac javnim nadmetanjem, na vremenski period od 5 (pet) godina, radi obavljanja kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti.
II Početna cena zakupa za poslovni prostor iz čl. I ovog oglasa iznosi 76.907,00 dinara mesečno.
Licitacini korak iznosi 5% od početne mesečne cene zakup. Ponuđač, čija ponuda bude prihvaćena preuzima obavezu plaćanja troškova komunalnih i drugih usluga (električne energije, vode, kanalizacije i sl.)
III Poslovni prostor iz člana I ne može se davati u podzakup. Zakupac ne može vršiti adaptaciju poslovnog prostora bez prethodne saglasnosti zakupodavca. Ponuđač, čija ponuda bude prihvaćena je dužan da uz potpisivanje ugovora o zakupu položi blanko menicu sa meničnim ovlašćenjem kao instrument obezbeđenja plaćanja budućeg zakupa.
IV Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju fizička i pravna lica. Uredna prijava sadrži sledeće podatke o podnosiocu prijave: 1) za fizička lica- ime i prezime, adresa prebivališta, matični broj, broj lične karte 2) za fizička lica ( preduzetnike) – ime i prezime vlasnika radnje, adresa prebivališta, izvod iz registra nadležnog organa, naziv radnje, matični broj, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a), kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke; 3) za pravna lica – naziv i sedište pravnog lica, izvod iz registra nadležnog organa, osnivački akt, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a) i kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke; Pored dokaza iz tačke 1), 2) ili 3) prijava treba sadrži: – punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, – delatnost koja će se obavljati, – visinu ponuđene zakupnine, – izjavu da će nepokretnost preuzeti u viđenom stanju, – izjavu da će dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja za redovno ispunjenje obaveza, – dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 76.907,00 dinara, koji se uplaćuje na žiro račun br. 840-730804-13, poziv na broj: 97 20 026; naziv računa: depozitni račun opštine Boljevac, – dokaz da ponuđač nema dug prema budžetu opštine Boljevac, po osnovu zakupa; – dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 350,00 dinara koja se uplaćuje na žiro račun br. 840-742251843-73 sa pozivom na broj 97 20 026 – prihod od administrativne takse, korisnik – budžet opštine Boljevac. Učesniku čija ponuda ne bude prihvaćena uplaćeni depozit se vraća po konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a izabranom ponuđaču uračunaće se u cenu zakupa.
Ponuđač, čija ponuda bude prihvaćena, gubi pravo na povraćaj depozita, ako u roku od 15 dana od dana prijema poziva zakupodavca ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.
V Prijave za učestvovanje po oglasu dostavljaju se u zatvorenoj koverti do 05.02.2018. godine na adresu: Opština Boljevac – Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora u Boljvcu javnim nadmetanjem, ul. Kralja Aleksandra 24, 19370 Boljevac, sa naznakom: “Prijava za učestvovanje po oglasu za davanje zakup poslovnog prostora u Boljevcu, javnim nadmetanjem- NE OTVARATI“. Na poleđini koverte neophodno je upisati: naziv ponuđača, adresu, matični broj, PIB i broj telefona.
VI Otvaranje ponuda će se održati 07.02.2018. godine (sreda) sa početkom u 12 časova u kancelariji br. 18 Opštinske uprave Boljevac.
VII Na osnovu sprovedenog postupka Opštinsko veće doneće Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora u Boljevcu najpovoljnijem ponuđaču, o čemu će obavestiti ostale ponuđače u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup. VIII Poslovni prostor se može razgledati po dogovoru, uz prethodnu najavu. Lice za kontakt je Neli Đorđević, telefon 030/ 463-412, 463-413. IX Oglas objaviti u dnevnom listu Narodne novine, na oglasnoj tabli Opštine Boljevac i na sajtu Opštine Boljevac. KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Neli Đorđević – predsednik Komisije, Žaklina Dobrić – član Komisije, Biljana Rašić Marković – član Komisije, Miodrag Trifunović – član Komisije, Ana Opačić – član Komisije Broj: 06-5/2018-II/12 Boljevac, 26.01.2018. godine

Izvor: Boljevac

Prethodni članci

Leave a Comment