Danas je održana 10.sednica Gradskog veća Grada Zaječara

Danas je u sali Skupštine grada Zaječara održana 10. sednica Gradskog veća Grada Zaječara.

Na sednici su usvojeni Zapisnici sa 6.,7., 8. i 9. sednice Gradskog veća grada Zaječara, Nacrt Odluke o izmeni Statuta Grada Zaječara, Nacrt Odluke o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2021. godinu, Nacrt Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Zaječara, Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za zonu eksploatacije „ Vlaška“ u KO Mali Izvor, kao i Nacrt Odluke o otuđenju nepokretnosti – objekta br.4 koji se nalazi na delovima kp.br. 5834/5,5829/52 i 8474/2 sve u KO Zaječar, u ul. Đure Đakovića u Zaječaru, iz javne svojine Grada Zaječara, prikupljanjem ponuda.

Gradski većnici su dali saglasnost i na Nacrt Odluke o otuđenju nepokretnosti -dela zgrade poslovnih usluga u Zaječaru, na kp.br. 9664/10 KO Zaječar, iz javne svojine grada Zaječara, neposrednom pogodbom, na Nacrt Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti Grada Zaječara za period 2021.- 2024. godine, na Nacrt Rešenja o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora na Finansijski izveštaj za 2020. godinu, Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar, kao i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar za 2020. godinu.

Na 10. sednici Gradskog veća Grada Zaječara usvojen je Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalno – stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenu toplotne energije, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu Plana i programa poslovanja Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2021. godinu, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2021. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru.

Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na prvu dopunu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu Turističke organizacije grada Zaječara, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Narodnog muzeja „Zaječar“, na Nacrt Rešenja o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost, na Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Zaječara i na Predlog Rešenja o odobravanju sredstava iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2021. godini. Gradski većnici su usvojili i Predlog Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara; (ul. Ljube Nešića br.28/1 u Zaječaru) i Predlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu stana u javnoj svojini grada Zaječara.

Izvor: zajecar.info

Prethodni članci