Gamzigradska Banja se priprema za nova ulaganja u turizam

Grad Zaječar objavio je plan generalne regualcije Gamzigradske Banje koji obuhvata oko 75 ha. Njime je predviđeno unapređenje turističke ponude ovog mesta i to kroz novi turistički smeštaj, sportsko-rekreativne sadržaje, kao i sadržaje kulture i zabave, zdravstva.

Oko 22,13 ha čini poljoprivredno zemljište, oko 11,06 ha je šumsko, 6,65 ha je vodno i oko 4,07 ha je neizgrađeno zemljište. Oko 31,10 ha zauzima izgrađeno, odnosno uređeno zemljište – putno zemljište, turistički sadržaji (Specijalna bolnica, hotel Kastrum, vile, apartmani), stanovanje, hidrocentrala i Banjski park.

Turizam je kao pretežna namena planiran na površini od 13,84 ha. Kao osnovna namena, turizam je planiran u centralnom delu naselja a kao dopunska u svim ostalim celinama. U planu se kao osnovna namena turizam javlja kao hoteli, zdravstveni turizam, apartmani-renta vila i omladinsko selo.

Na osnovu analize postojećeg stanja i procene razvoja prostor obuhvaćen planom podeljen je na pet celina.

Centar banje

Celina 1 obuhvata centralni deo naselja i formirana je vodnim zemljištem sa severa, juga i zapada a sa istoka Državnim putem I-B reda br. 36. Prostorna Celina 1 podeljena je na dve Podceline koje su formirane na osnovu postojeće izgradnje. Podcelina 1.1 predstavlja izgrađeni deo centra Banje-postojeću Banju, dok podcelina 1.2 predstavlja neizgrađeni deo Banje predviđen za izgradnju.

Postojeća banja – U ovoj podcelini nalazi se postojeći kompleks specijalne bolnice, hotelski hotel Kastrum, pošta sa mesnom zajednicom, Banjski park sa vikend stanovanjem i turističko-ugostiteljski objekti-vile. U ovoj podcelini planira se izgradnja Vizitorskog centra za potrebe turističkog naselja i veća javna parking površina za potrebe posetioca.

Postojeća izgrađenost, odnosno postojeći objekti vikend stanovanja, u Banjskom parku se zadržava u postojećim gabaritima i dozvoljava se adaptacija i sanacija objekata bez mogućnosti nadogradnje i dogradnje kao i postavljanja pomoćnih objekata.

Moguće vrste turizma u ovoj zoni su wellness i zdravlje, sport i rekreacija – sportski turizam, poslovna putovanja i susreti – poslovni turizam, kraći i duži odmori – izletnički, istorijska, prirodna i etnološka baština – etnološki i ekološki turizam, kultura, zabava i priredbe – manifestacioni turizam. Moguće kompatibilne namene turizmu u ovoj zoni su usluge u funkciji turizma (ugostiteljstvo), sport i rekreacija, informacije, administracija, zdravstvo, trgovina na malo, otvorene zelene površine, ribolovni klub, etno klub, izložbe narodnog graditeljstva i zanatstva – stalne postavke na otvorenom.

Nova izgradnja – Ova podcelina predstavlja neizgrađeni deo Prostorne celine 1. Obuhvata južni deo centra naselja i formiran je Državnim putem I-B reda br. 36 i vodnim zemljištem a sa severa izgrađenom blokom vila. Formirani su pravilni blokovi sa mogućnošću pravilne parcelacije.

U ovoj podcelini planira se zona zdravstvenog turizma, renta vila, sporta i rekreacije i zona omladinskog sela. Moguće vrste turizma u ovoj zoni je zdravstveni turizam, sportski turizam, poslovni turizam, kraći i duži odmori. Moguće kompatibilne namene turizmu u ovoj zoni su usluge u funkciji turizma (ugostiteljstvo), trgovina na malo, otvorene zelene površine, sport i rekreacija. U ovoj zoni planira se uređena plaža sa pratećim sadržajima sporta i rekreacije.

Sever banje

Prostorna celina 2 obuhvata spomenik kulture Hidroelektranu Gamzigrad kao i njegovu zaštićenu okolinu. Moguće vrste turizma u ovoj zoni je tranzitni turizam, sportski turizam, poslovni turizam, kraći i duži odmori. Moguće kompatibilne namene turizmu u ovoj zoni su usluge u funkciji turizma (ugostiteljstvo), trgovina na malo, otvorene zelene površine, sport i rekreacija.

Zapad banje

Ova zona je većim delom izgrađena sa objektima za stanovanja, i apartmanima. Pored stanovanja u prostornoj celini 3 planiraju se objekti zdravstvenog i apartmanskog turizma. Realizacija planskih ciljeva u pogledu stanovanja rešavaće se rekonstukcijom postojeće naseljske zone i prenamenom postojećih površina za potrebe stanovanja. Moguće vrste turizma u ovoj zoni je tranzitni turizam, sportski turizam, poslovni turizam, kraći i duži odmori, ruralni turizam (stanovanje u funkciji turizma). Moguće kompatibilne namene turizmu u ovoj zoni su usluge u funkciji turizma (ugostiteljstvo), trgovina na malo, otvorene zelene površine, sport i rekreacija.

Istok banje

Ovo je opšta stambena zona sa pretežnom niskom gustinom stanovanja do 120 sta/ha karakteriše je pretežno neizgrađeno područje. Nacrtom plana se planira formiranje novih stambenih blokova. Manji stambeni blokovi potpuno ili delimično izgrađeni.

Ovo je prostor koji je delimično izgrađen uglavnom sa objektima povremenog stanovanja – vikend kućama. U ovoj celini planira se zona sporta i rekreacije i kao pretežna namena zona apartmana sa ugostiteljstvom. Moguće vrste turizma u ovoj zoni je tranzitni turizam, sportski turizam, poslovni turizam, kraći i duži odmori, ruralni turizam (stanovanje u funkciji turizma). Moguće kompatibilne namene turizmu u ovoj zoni su usluge u funkciji turizma (ugostiteljstvo), trgovina na malo, otvorene zelene površine, sport i rekreacija. U ovoj zoni planira se uređena plaža sa pratećim sadržajima sporta i rekreacije.

Jug banje

Planom generalne regulacije obuhvaćen je južni deo banje preko reke Crni Timok. Prostorna celina 5 – Zona stambeno-turističkih sadržaj nalazi se u južnom delu Plana. Obuhvata prostor uz reku Crni Timok koja planom dobija novu regulaciju sa lepo uređenim površinama i vodnim i zaštitnim zelenilom.
Ova zona je većim delom izgrađena sa objektima stanovanje-stanovanje niske gustine. Pored stanovanja u prostornoj celini 5 planiraju se objekti etno i ruralnog turizma kao i stambeno turistički objekti.

Realizacija planskih ciljeva u pogledu stanovanja rešavaće se rekonstukcijom postojeće naseljske zone i prenamenom postojećih površina za potrebe stanovanja.

Plan generalne regualcije izradilo je preduzeće Infoplan iz Aranđelovca.

izvor: ekapija.com

Prethodni članci