U Zaječaru nova usluga socijalne zaštite – lični pratilac deteta

Centar za socijalni rad „Zaječar“ obaveštava javnost da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dodelilo Centru u Zaječaru licencu za pružanje nove usluge socijalne zaštite na teritoriji grada Zaječara – usluge ličnog pratioca deteta.

Usluga ličnog pratioca deteta je dostupna detetu/učeniku sa prebivalištem na teritoriji grada Zaječara, pod uslovom da je ukuljučeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu ili školu, kome je zbog zdravstvenih problema, telesnog invaliditeta ili višestrukih i senzornih poteškoća potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba tokom nastave, produženog boravka, vannastavnih aktivnosti i izvođenja nastave u prirodi i slično.

Aktivnosti ličnog pratioca deteta se planiraju i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta/učenika u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, što uključuje:

Pomoć kod kuće u oblačenju, održavanju lične higijene (umivanje, češljanje, pranje zuba), pri hranjenju (priprema i serviranje lakših obroka, hranjenje ili pomoć u korišćenju pribora i sl.), pripremu knjiga i opreme za vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu;

Pomoć u zajednici, što uključuje:
– Pomoć u korišćenju gradskog prevoza (ulazak i izlazak iz sredstava prevoza, kupovina karte i sl.);
– Pomoć u kretanju (orijentacija u prostoru ukoliko je dete/učenik sa oštećenjem vida, guranje kolica ili korišćenje drugih pomagala i sl.);
– Odlazak na igrališta, odnosno mesta za provođenje slobodnog vremena (podrška u igri, podrška i posredovanje u komunikaciji i sl.), uključujući kulturne ili sportske aktivnosti i druge servise podrške.

Navedene aktivnosti obavljaju se onim danima koji su kao radni dani za učenike određeni od strane nadležnog Ministarstva za prosvetu, u dve smene, u periodu od najduže 8 sati u toku radnog dana.

Za ostvarivanje prava na uslugu ličnog pratioca deteta neophodna je sledeća dokumentacija:

  • Izvod iz matične knjige rođenih za dete/učenika;
  • Fotokopija lične karte ili očitana lična karta roditelja/staratelja;
  • Mišljenje Interresorne komisije o proceni potrebe za pružanjem usluge ličnog pratioca detetu/učeniku (ne starije od 6 meseci) – original ili overena fotokopija;
  • Potvrda vaspitno-obrazovne ustanove/škole da dete/učenik pohađa vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu;
  • Dokaz o prihodima porodice za prethodna 3 meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva;
  • Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje (za nezaposlene članove porodice);
  • Uverenje Poreske uprave o prihodima koji podležu oporezivanju prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Centar za socijalni rad „Zaječar“ poziva roditelje, odnosno zakonske zastupnike, dece/učenika kojima je potrebna usluga ličnog pratioca deteta, da se obrate Centru za socijalni rad u Zaječaru radi odlučivanja o ostvarivanju prava na ovu uslugu.

Sedište Centra za socijalni rad “Zaječar” je u ul. Generala Gambete br. 88, Zaječar, telefon 019/420-280. Radno vreme Centra je svakog radnog dana od 08:00 časova do 15:30 časova.

Usluga lični pratilac deteta prvi put se ustanovljava na teritoriji grada Zaječara, pa će stručni tim Centra za socijalni rad u cilju potpunog i pravičnog odlučivanja, sve prispele prijave počev od 25.11.2022. godine do 23.12.2022. godine, razmatrati nakon navedenog perioda.

Prijave koje budu pristigle nakon 23.12.2022. godine, stručni tim razmatraće u rokovima propisanim zakonom i podzakonskim propisima.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci